รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้าน การดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวปัทมา มีครัว

2. นางสางยาใจ โตจริง

3. นางสาวปรินทร เขียวอ่อน

4. นางสาวจามจุรี จินะการ

5. นายณัฐภัทร์ ไชยจักร

6. นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร

7. นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร

8. นางอรุณี ลี้จินดา

9. นางมายูร รัตนบุรุษ

10. นางบุษบา ครอบครอง

11. นางชญานันทน์ ธิราช

12. นางสาวอานีสรา โศกนะศุกร์

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัด


รูปภาพรางวัล