รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รางวัล .ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางประณิตา ศรีสมุทร

2. นางวรรณา เทพฉิม

3. นายทศพล วิจารณกรณ์

4. นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

5. นายกนกกร อินต๊ะวัฒน์

6. นางสาวจิราภัค โพธิ์ทอง

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัด


รูปภาพรางวัล