รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นางอรนุช ชุพงศ์พันธุ์

2. นายคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ

3. นายศิลธรรม ชัยมงคล

4. นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัด


รูปภาพรางวัล