รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รางวัล “บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2563

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

เจ้าหน้าที่

ผู้ที่ได้รับ

1. นายเทวี สง่ามั่งมูล

2. นายชาติชาย เงินเย็น

3. นายอุทิศ สุทาคำ

4. นายบุญส่ง สุทาคำ

5. นางสาวกัญญารัตน์ ใจยาว

6. นายชโลธร โก้สกุล

7. นางธัญญาพันธ์ พาเคน

8. นางสาวเพ็ญศรี สร้อยนาค

9. นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ

10. นายภูวนัฐ วงศ์ษา

11. นางสาวธัญญาเรศ ปุ๊ดจุ่ม

12. นางสาวสายพิรุณ ปะละน่าน

13. นางจารุณี บุษบงค์

14. นางกัลยา สันเทพ

15. นางวิลาวัลย์ หลวงจันทะ

16. นางพรพิมล ฝั้นคำอ้าย

17. นางมณีวรรณ วัฒนานันท์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

-

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัด


รูปภาพรางวัล