รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวรวีวรรณ วงค์สาย

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูสุวภัทร  แต้วัฒนา

ได้รับเมื่อวันที่

19 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล