รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวชลลดา จารณะ

2. นางสาวสนธยา อินทะยศ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางภัทราวรรณ  สุขพันธ์

ได้รับเมื่อวันที่

20 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล