รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดไทยประยุกต์ (ปวส.)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวศิลป์สุภา ตั้งตรง

2. นางสาวณัฎฐนิช แซ่กือ

3. นางสาวพัชรพร เลาหาง

4. นางสาววาสินี แซ่ท้าว

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวอรฉัตร  ปันเงิน

ได้รับเมื่อวันที่

19 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล