รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล (ปวส.)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายปรเมษฐ์ คันทชุมภู

2. นางสาวชนิกานต์ จีณะ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวฉวีวรรณ  เสนอาสา

ได้รับเมื่อวันที่

18 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล