รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะประติมากรรม ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายธนาธรณ์ จิตตา

2. นางสาวชลิตา ชมพูศรี

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางอำพร สาระมนต์

ได้รับเมื่อวันที่

20 เมษายน พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล