รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ ออกแบบ2D แอนิเมชั่น ไทยฟุรทโกอินเตอร์ Thai fruit go inter

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวไปรยา ทองสมบูรณ์

2. นางสาวภัทราวรรณ เมืองชื่น

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวปิยธิดา  ใจวัง

ได้รับเมื่อวันที่

18 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ