รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ

ประเภทรางวัล

โล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวฐิติยา ใสยิ่ง

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวกรรณิกา  สุนิกุล

ได้รับเมื่อวันที่

18 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล