รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์

ประเภทรางวัล

โล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวสิรภัทร พรมเดช

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวกรรณิกา  สุนิกุล

ได้รับเมื่อวันที่

19 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล