รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวจิณณ์พัชญ์ชา กนกรัตนาธรรม

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางทิพย์ภิญญา  ผลิดใบ

ได้รับเมื่อวันที่

19 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ