รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

โล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายชณฑล แซ่ผ่าน

2. นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม

3. นางสาวอลิสา ขันแก้ว

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวจิราภัค โพธิ์ทอง

ได้รับเมื่อวันที่

19 มีนาคม พ.ศ. 2564

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม