รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

รางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี 2564 ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ
ได้รับเมื่อวันที่

6 กันยายน พ.ศ. 2564

-

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล