รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

รางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี 2564 ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนากร

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นางมรรษนา จัดดี

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

-

ได้รับเมื่อวันที่

6 กันยายน พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล