รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

รางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี 2564 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสุวภัทร แต้วัฒนา

ได้รับเมื่อวันที่

6 กันยายน พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล