รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายปิยะณัฐ สุคนธรัตน์

2. นางสาวสุทภัษรดา วิเศษคล้อ

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง