รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวเนตรดาว ลำพูน

2. นายทวัช คำพนม

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง