รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ชนะเลิศ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายชณฑล แซ่ผ่าน

2. นางสาวอลิสา ขันแก้ว

3. นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง