รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ระดับ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวอรสา สายใจ

2. นางสาวชยุดา ฤกษ์ดี

3. นางสาวอัจฉราวดี โพธิ์ศรีแก้ว

4. นางสาวณัฐริกา พระสุนทร

5. นางสาวณัฐติกานต์ สิงห์สี

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง