รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวจิตาภา ตันวงศ์

2. นางสาวณฆรินทร์ ประเสริฐสุข

3. นางสาววรารัตน์ จันทร์แจ้ง

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง