รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ชนะเลิศ ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวกิตติกานต์ ใจมา

2. นางสาวภัทรา วงษ์โคคุ้ม

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง