รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายก้องภพ เครื่องแจ้

2. นายกิตติกรณ์ เจริญกิตติ์เดชา

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง