รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายแทนพงษ์ แฝงแปง

2. นายจตุรนต์ วังเย็น

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง