รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวสิริกันยา คงชนะ

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง