รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ่ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวอนัญญา แก้วร่วมวงค์

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง