รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดรักการอ่านภาษาไทย

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวอชิรญาณ์ แพเจริญ

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง