รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ชนะเลิศ ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายนพรุจ วันใจ

2. นางสาวปิยวรรณ ปักปิ่น

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง