รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (Stem Education) ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วน้อง

2. นางสาวนำ้ทิพย์ มูลน้อย

3. นางสาวกลิ่นดาว หนองโกสม

4. นางสาวพิมลรัตน์ อินต๊ะปัด

5. นางสาวเปมิกา หล่องตากล้า

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง