รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

พระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นางมรรษณา จัดดี

2. นายคมสันต์ หมื่นจันทร์ต๊ะ

3. นายกนกกร อินต๊ะรัตน์

ได้รับเมื่อวันที่

24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง


รูปภาพรางวัล