รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

พระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ผู้บริหาร

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ได้รับเมื่อวันที่

24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง


รูปภาพรางวัล