รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

คุรุสดุดี ประจำปี 2564

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นางอัญจนา โพธิ์อยู่

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2565

จัดโดย

คุรุสภา


รูปภาพรางวัล