รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

ชนะเลิศ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในระดับอาเซียนต่อไป (ประเทศสิงค์โปร์)

ประเภทรางวัล

โล่รางวัล

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวทัศนี แซ่เฮ้อ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูณัฐกาญจน์  ถาวรรัตน์ 

ครูอรฉัตร  ปันเงิน

ได้รับเมื่อวันที่

16 มีนาคม พ.ศ. 2563

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เมื่อ 15 – 16 มีนาคม 2563

จัดโดย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


รูปภาพกิจกรรม