รางวัลระดับสถานศึกษา

ชื่อรางวัล

รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


รูปภาพรางวัล