รางวัลระดับสถานศึกษา

ชื่อรางวัล

รางวัล "ครูผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2565

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล

2. นายภักดี ศรีอรุณ

3. นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน์

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


รูปภาพรางวัล