รางวัลระดับสถานศึกษา

ชื่อรางวัล

รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2565

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย

2. นางกัลยา ผลศิริ

3. นายนรินทร์ มุกดาเนตร

4. นางสาวปรียา ปันธิยะ

5. นายเอกพล ไชยพรหม

6. นางชญานันทน์ ธิราช

7. นางกัญญาณัช โท๊ะนาบุตร

8. นายวิชาญ จุดศรี

9. นางนิตยา หลวงจันทร์

10. นางสาววรกาญจน์ มานะ

11. นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

12. นางสาวขนิษฐา อุทัศน์

13. นางสาวอารีย์ ชั่งชัย

14. นางสาวรพีพร เสาร์แดน

15. นางเสาวนีย์ จิงจู

16. นางสาวอรฉัตร ปันเงิน

17. นายจิรภัทร บัวโอภาส

18. นางสาวอาภัสรา พลละคร

19. นางอำพร สารมนต์

20. นางสาวกัลยกร ตุ้ยบุญมา

21. นางสาวยาใจ โตจริง

22. นางสาววรรนิษา ศรียา

23. นางสาวเบญจมาศ ศรีเงิน

24. นายอาทินันท์ ชัยยงยศ

25. นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


รูปภาพรางวัล