รางวัลระดับสถานศึกษา

ชื่อรางวัล

รางวัล "บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

เจ้าหน้าที่

ผู้ที่ได้รับ

1. นางกรกนก อินคำเชื้อ

2. นางสาวธันยกานต์ แสงลุน

3. นางสาวปรัชญา เมธา

4. นางสาวปฏิพร คำแก้ว

5. นางสาวภัควิภา ลีละทีป

6. นางสาวมุกระวี เมตตา

7. นางมทุรัตน์ดา ไชยานนท์

8. นายวัชราวุฒิ วงศ์กุลบริรักษ์

9. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์เกลี้ยง

10. นายสุพัฒน์ จันทร์แสง

11. นายสุพจน์ พิละแสน

12. นายสายเปล วงค์ปัญโญ

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


รูปภาพรางวัล