รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2564

ประเภทรางวัล

โล่รางวัล

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

สถานศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ได้รับเมื่อวันที่

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กรมการศาสนา 

จัดโดย

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี