รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รางวัลระดับดีเด่น โครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ดีเด่น

ประเภทผู้ที่ได้รับ

สถานศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ได้รับเมื่อวันที่

15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

TK Lampung 

จัดโดย

การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด


รูปภาพรางวัล