รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วอศ.ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานการออกแบบชุด Under The Sea จากการประกวด SACIT AWARD 2022

ประเภทรางวัล

โล่รางวัล

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวศุภสุตา ชยเมธากุล

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

คณะครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ได้รับเมื่อวันที่

11 กันยายน พ.ศ. 2565

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

จัดโดย

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม