รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

ผลการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับชาติ

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวธันย์ชนก แสนเงิน

2. นายวุฒิชัย ก๋าเคลือบ

3. นายรัฐเกษม ลังกาแก้ว

4. นางสาวปาริสตา สอนเขื่อน

5. นางสาวสุทารัตน์ บุญหงษ์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

1. นางสาวนภษร  จุ้ยอินทร์

2. นางสาวอรวรรณ  คำงาม

3. นางสาวอรฉัตร  ปันเงิน

4. นายอาคม  มหาดไทย

5. นางสาวศิรินภา  หมื่นยศ

ได้รับเมื่อวันที่

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และงาน “มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีพุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม