รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ผู้บริหาร

ผู้ที่ได้รับ

1. ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ได้รับเมื่อวันที่

30 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงาน (สกสค.) จังหวัดลำปาง

จัดโดย

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง (สกสค.) จังหวัดลำปาง


รูปภาพรางวัล