รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2565

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ได้รับเมื่อวันที่

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

จัดโดย

ว่าที่ร้อยตรี ณดิษ วรรณโกฏิ


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม