รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

สุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์ก ปี 10 แบบออนไลน์

ประเภทรางวัล

อื่นๆ

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายณัฐกิตต์ ภิรมนัด

2. นายธนพนธ์ มะโนจันทร์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ และครูชโลธร โก้สกุล

ได้รับเมื่อวันที่

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ออนไลน์

จัดโดย

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)


รูปภาพกิจกรรม