รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

สมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ

ประเภทรางวัล

โล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายธนนันท์ ตันใจ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูมณีนุช แสนขัติ

ได้รับเมื่อวันที่

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โรงแรม Golden City Rayong 

จัดโดย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล