เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่นได้รับความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบ ของตนได้ด้วยการนำ องค์ความรู้ และศักยภาพของ คณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร มาให้การส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจดังกล่าวให้มีความรู้ ทักษะในการ ประกอบธุรกิจได้และดียิ่งขึ้นต่อไป

   

 

 
 


© 2013 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 272 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-217101 อีเมล์ lampangvc@hotmail.com