แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
   
  1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ       เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2555
  2. แผงผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน
 

Click for Enlarge : คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

   
  3. แผนการดำเินินงานตามระยะเวลา
 

Click for Enlarge : คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ


 
 
   


© 2013 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 272 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-217101 อีเมล์ lampangvc@hotmail.com