Click for Enlarge: คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

 
 
:
:
คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม
:
คณะกรรมการฝ่ายบ่มเพาะ
:
คณะกรรมการฝ่ายนวัตกรรม
:
คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบข้อมูล
:
คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
:
คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประสานงานโครงการ
   


© 2013 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 272 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-217101 อีเมล์ lampangvc@hotmail.com