วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้นำโปรแกรมสำเร็จรูป Express มาใช้ในการทำงานควบคู่กับการทำงานด้วยเกณฑ์คงค้าง และได้ขออนุมัติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้โปรแกรมเพื่อแก้ไขงานทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงานวางแผนงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการ ทำงานดังนี้